Dilluns, 22 de juliol del 2024
 

Formació Contínua

 
 
Preinscripció: 4316 Diplomat/da Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que la Universitat de Lleida (UdL) és la responsable del tractament de les dades personals facilitades (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

Les dades s'utilitzaran per a les finalitats inherents a la sol·licitud d’inscripció de gestionar la matriculació de la persona interessada i de garantir l'adequada prestació de la docència. En concret, les finalitats del tractament seran les següents: (a) matriculació i sol·licituds d'anul·lació i de modificació de matrícula; (b) gestió del pagament de la matrícula; (c) gestió del certificat d’aprofitament o assistència; (d) alta al campus virtual, si escau; (e) difusió de properes activitats de la Universitat mentre no exerciu el vostre dret de supressió, limitació o oposició a aquesta finalitat;(f) expedició del carnet de la Universitat de Lleida, si s'escau; (g) sol·licitud del títol, si s'escau; (h) projectes formatius en els convenis de pràctiques acadèmiques externes, si s'esca

Les dades incloses en els documents administratius que formen part de l'expedient acadèmic es conservaran sempre. La resta de dades es destruiran un cop hagi acabat el curs acadèmic.

Les dades facilitades són necessàries per complir amb la funció de la Universitat de crear, desenvolupar i transmetre la ciència, la tècnica i la cultura; preparar per a l'exercici d'activitats professionals; difondre, valorar i transferir el coneixement al servei de la cultura, la qualitat de la vida i el desenvolupament econòmic, i difondre el coneixement i la cultura a través de l’extensió universitària i la formació al llarg de la vida, i, en general, per dur a terme el servei públic de l'educació superior, com exigeix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

Podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-vos al tractament, i sol·licitar la limitació del tractament, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la matrícula sol·licitada, mitjançant un escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

Enregistrament i publicació de les activitats formatives

La Universitat de Lleida informa que, en funció dels canvis a què es vegi obligada d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries, les disposicions de la UdL o l’assegurament de la qualitat de la formació del PDI, pot transmetre, enregistrar i usar la imatge, la veu o, si s’escau, l’entorn físic triat pels docents i pels alumnes, amb l’objectiu d’impartir la formació en instal·lacions de la UdL o a distància.

Al seu torn, encoratja les persones afectades perquè, en el cas de la docència a distància, triïn els espais que menys incidència tinguin en la seua intimitat.

I, en general, es recomana optar preferentment per les interaccions en el xat o sense activar la càmera, quan no es duguin a terme activitats docents que per les seues característiques exigeixin una interacció oral o visual.

El responsable de l'enregistrament i l'ús d’aquestes dades personals és la Universitat de Lleida –UdL– (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; dpd@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

Aquestes dades personals s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats inherents a la formació del PDI. En particular, l’enregistrament compleix les funcions següents:
  • Oferir la possibilitat d’accedir als continguts en línia i, si s’escau, a mode de formació asíncrona.
  • Garantir l'accés als continguts als alumnes que, per raons tecnològiques, personals o de salut, entre d'altres, no hi hagin pogut participar.
  • Constituir un material d'estudi per a la preparació de l'avaluació.
Resta absolutament prohibit l’ús de les dades transmeses i dels enregistraments per a altres finalitats, o en àmbits aliens al Campus Virtual, on romandran arxivats, de conformitat amb la política de propietat intel·lectual i industrial de tots els continguts inclosos en webs propietat de la UdL.

En cas que n’hi hagin, els enregistraments es conservaran, com a mínim, mentre duri l'activitat formativa, i s’han d’eliminar en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d’avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

Aquestes dades personals són imprescindibles per impartir la formació del PDI, que incideix en l'avaluació de la qualitat de la docència universitària. I la docència és una potestat que correspon a la UdL en el marc del seu dret d'autonomia universitària, com preveuen l’article 1.1 i l’article 33.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Per aquest motiu, la UdL no necessita el consentiment de les persones afectades per transmetre’n o enregistrar-ne la veu, la imatge i, si s’escau, l’entorn físic que hagin triat, amb aquesta exclusiva finalitat, d’impartir la formació del PDI.

La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

Les persones afectades poden accedir a les seues dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la formació, mitjançant un escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.


 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat