Dijous, 21 de març del 2019
 

Formació Contínua

 
 
Preinscripció: 2162 Expert universitari en Diagnòstic de ateromatosi subclínica mitjançant ecografia arterial: ecografia caròtida, ecografia femoral i ecografia aorta. 6a edició

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que:

- La Universitat de Lleida (UdL) és la responsable del tractament de les dades personals facilitades (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

- Les dades s'utilitzaran per a les finalitats inherents a la sol·licitud de matrícula de gestionar l'expedient acadèmic de la persona interessada i de garantir l'adequada prestació de la docència i de la resta de serveis universitaris. En concret, les finalitats del tractament seran les següents:
  1. Expedició del carnet de la Universitat de Lleida.
  2. Creació d'un compte de correu electrònic udl.cat i alta al campus virtual.
  3. Sol·licituds de certificats acadèmics, de permanència, d'anul·lacions i de modificacions de matrícula, si s'escau.
  4. Sol·licituds de simultaneïtat d'estudis i de trasllat d'expedient, si s'escau.
  5. Sol·licitud del títol i del suplement europeu al títol, si s'escau.
  6. Gestió del pagament de les taxes i els preus públics de la matrícula.
  7. Projectes formatius en els convenis de pràctiques acadèmiques externes, si s'escau.
  8. Enquestes d'inserció laboral de titulats universitaris fetes per la Universitat o altres administracions públiques amb competències en matèria de qualitat del sistema universitari.
- Les dades incloses en els documents administratius que formen part de l'expedient acadèmic es conservaran sempre. La resta de dades es destruiran un cop fineixi la vinculació de la persona interessada amb la UdL.

- Les dades facilitades són obligatòries per complir amb la funció de la Universitat de preparar per a l'exercici d'activitats professionals i per a la creació artística, i de contribuir a l'aprenentatge al llarg de la vida, d'acord amb el servei públic de l'educació superior, com exigeix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

- La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

- Podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-vos al tractament, i sol·licitar la limitació del tractament, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la matrícula sol·licitada, mitjançant un escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.


 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat